Satış Sözleşmesi

MADDE 1- TARAFLAR
Bir tarafta Söğütözü Caddesi No:43 Yenimahalle/Ankara ikamet eden Pepteam Bilişim A.Ş (İşbu sözleşmede İş Servisi olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta hizmet alacak ALICI arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda tam bir anlaşmaya varılmış bir sözleşmedir.

MADDE 1 – KONU
İşbu sözleşmenin konusu, SATICI’nın, ALICI’ya satışını yaptığı, yolcu taşıma kredi satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

MADDE 2.1 – SATICI BİLGİLERİ
Ünvan: Pepteam Bilişim A.Ş.
(Bundan sonra İş Servisi olarak anılacaktır)
Adres: Söğütözü Caddesi No:43 Yenimahalle/Ankara
Telefon: 0(850) 441 8 841
Email: info@isservisi.com

MADDE 2.2 – ALICI BİLGİLERİ Alıcı olarak www.isservisi.com online rezervasyon-kredi satış sitesine üye olan birey. Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

MADDE 3 – ALICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
ALICI, hizmetin verilebilmesi için gerekli bilgileri şirketimize vermekle yükümlüdür. ALICI’nın zamanında vermesi gereken bilgileri vermemesi ya da yaşadığı sorunları zamanında bildirmemesinden dolayı yaşanabilecek gecikmelerden İş Servisi sorumlu tutulamaz.
ALICI, dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu bu durumdan İş Servisi’nin sorumlu tutulamayacağını kabul ve beyan eder.

MADDE 4 – İŞ SERVİSİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
İş Servisi, sözleşme konusu hizmetin Tüketici Mevzuatı’na uygun olarak eksiksiz, belirtilen niteliklere uygun olmasından sorumludur. İş Servisi, mücbir sebeplerden dolayı ya da hizmeti veremeyecek derecedeki olağanüstü durumlar nedeni ile söz konusu hizmeti süresi içinde gerçekleştiremezse, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3(üç) gün içinde ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür.

MADDE 5 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, HİZMET BİLGİLERİ
İşbu sözleşme konusu hizmet, personel taşıma hizmeti olup, satış bedeli, ödeme şekli, biniş yeri, varış yeri, hareket saati siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır ve bir kopyası alıcının e-posta adresine de gönderilmektedir.

MADDE 6 – GENEL HÜKÜMLER
6.1 – ALICI, kendileri tarafından sağlanan bilgilerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. İş Servisi, ALICI tarafından iletilen veya kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgilerin doğruluğunu araştırma, bu bilgilerin doğru, güvenli ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgilerin hatalı veya yanlış olmasından dolayı ortaya çıkabilecek hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
6.2 – ALICI, Madde 5’te belirtilen sözleşme konusu yolcu taşıma biletinin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
6.3 – Sözleşme konusu yolcu, ödemesini en az 20 kredi (20 günlük) olmak koşulu ile seyahate başlamadan önce yapmalıdır.

MADDE 7 – CAYMA HAKKI ALICI
Sözleşme konusu yolcu taşıma hizmeti, sipariş aşamasında ve ALICI’ya gönderilmiş olan e-postada belirtilen hareket saatinden 24(yirmidört saat) öncesine kadar hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, satın aldığı hizmetten cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde İş Servisi’ne şahsen, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması şarttır. Aracın hareket saatine 24(yirmidört) saatten daha az süre kalması durumunda ücret iadesi yapılmaz.

MADDE 8 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu Satış Sözleşmesi’nin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar ALICI’nın hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu’nun 68.maddesinin 1.fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il Tüketici Hakem Heyetleri yetkilidir.

MADDE 9 – BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ
İşbu sözleşme tahtında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, zorunlu haller dışında, e-posta aracılığıyla yapılacaktır. ALICI, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda İş Servisi’nin resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193.maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 10 – SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ
İş Servisi, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Satış Sözleşmesi ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, web sitesinde ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Satış Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

MADDE 11 – ÖZEL HÜKÜMLER

Servis araçları içerisinde unutulan, kaybolan veya çalınan eşyalardan İş Servisi sorumlu tutulamaz.

ALICI, yukarda belirtilen tüm satış koşullarını ve bilgilendirmeleri okuyarak kabul etmiş olduğunu ve satın alma işlemini bu koşullarla yapmak istediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşe ulaşmanın en konforlu yolu!

Türkiye’de çalışanlar Avrupa’daki en uzun işe gidiş geliş süresine sahip ve %50’si bu sürenin kısalması için taşınmaya hazır.

KAPAT
İş Servisi
×
×

Sepet